Odpovědi Mgr. Romana Schulze na otázky do Poděbradských novin 1.12. 2016

Mgr. Roman Schulz, ODS Poděbrady

1. Jak vnímáte práci radniční koalice Volby pro Poděbrady a TOP 09, která je právě ve svém "poločase"?

Nejsem si jistý, zdali je možné hodnotit práci koalice, v níž má být stále ještě zastoupena politická strana TOP 09. Pokud je mi známo, tak tento politický subjekt v našem zastupitelstvu, a tudíž i v radniční koalici v „poločase“ jejího vládnutí chybí…

Činnost současné radniční koalice vnímám rozporuplně. Na jedné straně oceňuji její práci například v oblasti sportu. Systém dotačních programů, který se jí podařilo vytvořit, spravedlivě podporuje jednotlivé subjekty, které v této oblasti ve městě působí. Z velkých (a taky finančně náročných) témat souhlasím se snahou obnovit jednání o vybudování společenského sálu v OD Růžový slon.

Naopak, za jeden ze zásadních problémů považuji i nadále čistírnu odpadních vod. Pokud pominu některé názorové veletoče, které v první polovině vládnutí koalice provedla, je třeba poznamenat, že navzdory rekonstrukci ČOV není zcela srozumitelný ani další postup v jejím fungování a ani odpověď na otázku, kdo je jejím faktickým majitelem. Nesouhlasím též s vynakládáním velkých finančních prostředků na některé akce s podporou města. Nultý ročník Soundtrack festivalu se s několikamilionovou dotací města i kraje sice povedl, ale koalicí schválený příspěvek města pořadateli hned na příštích pět ročníků dopředu v celkové výši 10 milionů korun nepovažuji za správný.

2. Jakým způsobem a s jakými výsledky se snažíte prosazovat při jednání zastupitelstva města volební program Vaší politické strany, příp. hnutí?

Začnu tam, kde jsem skončil v odpovědi na první otázku. Patřili jsme k těm opozičním zastupitelům, kteří nejdůrazněji protestovali proti umístění hlavní scény Soundtrack festivalu na zelených plochách centrálního lázeňského parku. Jsme rádi, že se tak nestalo a dle slibu pořadatelů ani nestane v příštím ročníku. S kolegou Petrem Fialou jsme hlasovali proti prodeji čistírny odpadních vod a i v dalších jednáních jsme prosazovali taková řešení, která by co nejlépe ochraňovala tento významný majetek města. Za důležitý též považujeme morální aspekt naší činnosti v městském zastupitelstvu. Proto jsem v únorovém čísle PN reagoval na dehonestující článek pana starosty na adresu pana Havlase, který jako člen kontrolního výboru dospěl k závažným zjištěním při kontrole grantové a dotační politiky města, která na jednáních zastupitelstva prezentoval. Zdůraznil jsem přitom, že nejde pouze o samu kritiku vyřčeného názoru, ale také o její kultivovanou formulaci s respektem vůči kritizované osobě. A to nejen na stránkách Poděbradských novin, ale také při jednáních zastupitelstva.

Mgr. Roman Schulz, předseda MS ODS Poděbrady, 14.12.2016

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz