Roman Schulz: Slušně a poctivě podruhé

Se zájmem jsem si v minulém čísle Poděbradských novin přečetl článek pana starosty „Slušně a poctivě“, v němž značně dotčeně reaguje na text, který vyšel v Poděbradských novinách pod názvem „Cui Bono?“ dne 21.1.2016. Jeho autor Zdeněk Havlas, člen kontrolního výboru, v něm podrobně popisuje závažná zjištění, k nimž dospěla kontrolní skupina, jejímž byl členem, při kontrole grantové a dotační politiky města za období let 2010-2014. A protože pevně věřím, že má slušnost a poctivost prozatím snad neutrpěla žádné vážnější újmy, též poctivě a svědomitě pracuji a rozhodně nikomu nic nedlužím, dovolím si zareagovat.

Mgr. Roman Schulz, ODS Poděbrady

Zdeněk Havlas ve svém obsáhlém textu (asi proto byl otištěn drobným písmem, takže jsem si před jeho přečtením musel nasadit své brýle na blízko, což činím zatím jen sporadicky, například při čtení příbalových letáků u léků všeho druhu) podrobně popisuje průběh a výsledky kontroly, kterou se zbylými členy skupiny provedl a následně též zevrubně popsal na jednání městského zastupitelstva. Na rozdíl od pana starosty si rozhodně nemyslím, že by své úvahy stavěl na pavlačových drbech a spikleneckých teoriích a nabízel jen naivní konspirační teorie bez předložených důkazů. Pominu-li fakt, že takováto silná vyjádření nemám v oblibě, musím v první řadě zdůraznit, že celá kontrolní skupina, která kontrolu grantové a dotační politiky prováděla, odvedla obrovský kus práce, během níž se doslova a do písmene musela probírat stovkami dokumentů všeho druhu, za což si zaslouží velké uznání a poděkování. Domnívám se, že i toto měl pan starosta v zájmu objektivní vyváženosti ve své reakci slušně a poctivě zmínit.

Nemohu se pochopitelně vyjadřovat k hloubce kamarádského vztahu obou pánů, ovšem závěry, které pan Havlas k výsledkům provedené kontroly uvádí, podle mého nejsou založeny na nepředložených důkazech. Naopak, u některých popisovaných položek se správně snaží uvádět odkazy na záznamy z jednání zastupitelstva. Také řečnické otázky, které z nich vyvozuje, mají své opodstatnění, přestože se panu starostovi nemusí líbit. Je pravda, že pan zastupitel Smejkal ve svém příspěvku do rubriky „Úhel pohledu“ v minulém čísle Poděbradských novin korektně vysvětluje pohnutky, které ho vedly k předložení návrhu vypustit kontrolu grantové a dotační politiky z plánu činnosti Kontrolního výboru na rok 2016, ovšem důvody, které přitom na prosincovém jednání zastupitelstva uvedl, opět mohou být interpretovány tak, jak pan Havlas uvádí! A uvedená zjištění chyb a nedostatků, ať už úsměvných, či natolik závažných, že se jimi musí zabývat tajemník města? Které pavlačové drby má pan starosta na mysli? Je naivní a spiklenecký dílčí závěr pana Havlase, když ze zjištěných skutečností vyvozuje, že je třeba „poukázat na nedostatky systému, aby fungoval lépe“ a při následné kontrole „prověřit, zda tomu tak opravdu je“? Pokud ano, tak dle mého názoru veškerá kontrola postrádá svůj smysl a opodstatnění. 

„Kdyby snad byl někdo rýpavý…“, to je patrně ona pasáž, která pana starostu vyprovokovala k tak emotivní reakci. Panem Havlasem uvedená zjištění, týkající se firem pana Obrdy, jsou však opravdu nejzávažnější a týkají se akcí hodných zřetele jak pro rok 2014, tak pro rok 2015, který kontrolní výbor na návrh pana Smejkala skutečně prověřit nemůže! Má tedy v tomto kontextu zmíněná „rýpavost“ smysl?

Nezbývá mi nic jiného, než dodat, že na obsáhlém článku pana Havlase nevidím nic neslušného a nepoctivého, byť nemusí být jeho úvahy a závěry vždy stoprocentně pravdivé. Pak je však poctivé a slušné vyvrátit je vlastními argumenty a ve své reakci pouze neodkazovat na pavlačové drby a spiklenecké teorie. Takový postup značně pošramocené politické kultuře rozhodně nepřispívá.

Mgr. Roman Schulz, 20.02.2016

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz