Zápis z jednání rady MS ODS Poděbrady

konané dne 20.12.2011 v restauraci hotelu Golfi, Poděbrady.

Přítomní: Pavel Drahokoupil, Petr Borecký, Ing. Petr Fiala, Václav Michl, Helena Štrobl-Syrovcová, Radek Uhlíř, Dušan Zezulka
Hosté: František Pokorný, Jaroslav Trajhan, Jaroslav Krejčík
Omluveni: Ctirad Paumer, PaedDr. Zdeněk Souček

Program:

1.    Úvod
2.    Program zastupitelstva
3.    Různé – diskuse
4.    Závěr


Ad. 1. Schůzi zahájil a vedl předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil


Ad. 2. Program zastupitelstva

1.    spojka Družstevní - Jiráskova
•    p. Zezulka seznámil přítomné s průběhem projednání na komisi
•    doporučuje zastupitelům hlasovat pro
2.    rozbor hospodaření
•    rada doporučuje vyjádřit se až k závěrečnému účtu
3.    rozpočet
•    p. Michl upozorňuje na deficit 67 mil. Kč financovaný z jednorázových příjmů z prodeje
•    p. Zezulka upozorňuje na přesun z kapitoly životní prostředí na MKC
4.    rozpočtové opatření č. 8/2011
•    p. Michl kritizuje poměr rozdělení dotace mezi krasobruslaře a hokejisty
•    p. Michl kritizuje navýšení nákladů na propagaci parkovacího systému
5.    zprávy z kontrolního a finančního výboru
•    bez připomínek
6.    plán činnosti kontrolního výboru
•    p. Michl navrhuje doplnit plán o kontrolu vypisování výběrových řízení vzhledem k platným zákonům a předpisům města
7.    hasičská zbrojnice
•    bez připomínek
8.    zřizovací listina mateřských škol
•    bez připomínek
9.    plán odpadového hospodářství
•    bez připomínek
10.    návrh na poskytnutí investičních dotací
•    p. Michl kritizuje poměr rozdělení dotace mezi krasobruslaře a hokejisty
11.    prodej pozemku č. 1175 - U Vlečky
•    bez připomínek
12.    odkoupení pozemku ostatní plocha 5012/18
•    p. Michl připomínka k ceně odkupu v porovnání s cenou prodeje pozemků v centru města
13.    prodej pozemku kolonáda společnosti Elektrostav
•    bez připomínek
14.    pronájem pozemku na fotbalovém hřišti
•    p. Borecký a p. Trajhan seznámili přítomné se situací v místní TJ a odtržením fotbalového oddílu
•    p. Borecký informoval přítomné o záměru společné investice města a TJ Bohemia na stržení nafukovací haly Na Ostende a přesunu kuželny z důvodu havarijního stavu
•    návrh na stažení ze zastupitelstva, nespadá do kompetencí zastupitelstva, ale rady, rada místního sdružení souhlasí
15.    archiv symfonického orchestru
•    bez připomínek
16.    termíny zasedání zastupitelstva     v r. 2012
•    bez připomínek
17.    odměny výborům
•    bez připomínek
18.    vyřazení majetku
•    bez připomínek
19.    informace o nové zasedací místnosti
•    rada doporučuje rekonstrukci zasedací místnosti z důvodu nákladů odložit
20.    prodeje bytů
•    finanční prostředky z prodeje bytů ukládat na zvláštním účtu na investice
21.    prodej ubytovny Obora Handicap centru Srdce
•    podporováno


Ad. 3. Různé

•    p. Zezulka informoval o výsledku posledního vydání Namodro a navrhl vydání v elektronické podobě a přípravu témat pro další vydání
•    p. Zezulka informoval o statutu lázeňského města a přínosech pro město
•    návrh na založení elektronické „knihy“ pro evidenci informací

Ad. 4. Schůzi ukončil předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil ve 20.15 hodin.

MS ODS Poděbrady, 05.01.2012

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz