Jednání rady MS ODS v Poděbradech dne 9.6.2009

09.06.09 18:00

Zápis
z jednání Rady MS ODS v Poděbradech konané dne 9.6.2009 v restauraci hotelu Felicitas v Poděbradech od 18.30 hodin.

Přítomni: p.pí. Drahokoupil, Benešovský, Michl, Ďurčanský, Pokorný, Veverková, Souček
Nepřítomni: p. Baumgartner
Program:
1) Úvod
2) Zpráva z RS ODS
3) Zpráva o výsledku voleb do EP
4) Různé
5) Závěr

Ad.1) Schůzi zahájil a řídil místopředseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil.

Ad.2) Pan Drahokoupil seznámil přítomné s kandidátkou do podzimních voleb do PSP ČR sestavenou dne 8.6.2009 RS ODS.

Ad.3) Informace o výsledku voleb do EP podal ing. Ďurčanský – výsledek ODS v Poděbradech je 43,73%, ve všech volebních okrscích v Poděbradech byla ODS vítězná.

Ad.4) Různé
Ing. Benešovský vznesl na starostu dotaz týkající se podpory poděbradského extraligového basketbalového mužstva. Starosta přítomným sdělil, že basketbalový klub Město o podporu požádal a žádost byla v různém projednána v RM. V minulosti byl tento oddíl podporován krajem, kdy se jednalo částku cca. 3 mil. Kč.
Pan Drahokoupil konstatoval, že basketbal má v Poděbradech tradici a navrhl, aby město podpořilo tento klub částkou 1 – 2 mil. Kč.
Ing. Benešovský navrhl, že by basketbalový klub měl předložit rozpočet své činnosti.

Dr. Souček navrhl, že materiály předkládané RM a ZM by měly být projednány nejprve na Radě MS ODS a zastupitelé za ODS by pak měli vyjednávat s partnery v RM a ZM při respektování doporučení či usnesení Rady MS ODS.

Návrh usnesení:
Rada MS ODS Poděbrady doporučuje zastupitelům za ODS podpořit extraligové mužstvo basketbalu, hrající pod hlavičkou města Poděbrady, částkou 2 mil Kč na sezónu 2009-2010.

Hlasování: pro: 5, proti 0, zdrželi se 2
Za zastupitele ODS povede vyjednávání s ostatními stranami či seskupeními ing. Ďurčanský.

Pan Pokorný vznesl na starostu ing. Ďurčanského dotaz týkající se dokončení staveb v ulicích Na Dláždění, Labská a Turinského. Starosta přítomným sdělil, že dílo obsahující dešťovou kanalizaci, elektrorozvody, rozvody osvětlení a úpravu povrchů (zadláždění) by mělo být dokončeno na podzim 2009.

Pan Drahokoupil vznesl na starostu ing. Ďurčanského dotaz, zda se již v rámci budování cyklostezky opravuje chodník u skláren. Starosta odpověděl, že ano.

Zapsala: Magdalena Veverková Ověřil: Pavel Drahokoupil

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz