jednání Rady MS ODS Poděbrady konané dne 8.9.2009

08.09.09 18:30

Zápis
z jednání Rady MS ODS Poděbrady konané dne 8.9.2009 v restauraci hotelu Felicitas.

Přítomní: ing. Jozef Ďurčanský, František Pokorný, Pavel Drahokoupil, Václav Michl, PaedDr. Zdeněk Souček, Bc. Magdalena Veverková, ing. Martin Benešovský, MUDr. Martin Baumgartner


Program:
1. Úvod
2. Přijetí nových členů
3. Informace starosty o dění ve městě
4. Příprava sněmu MS ODS
5. Různé – diskuse
6. Závěr

Ad. 1. Schůzi zahájil a vedl místopředseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil

Ad. 2. Členům Rady MS ODS se postupně představili zájemci o členství v ODS. Následně Rada MS ODS hlasovala o přijetí těchto zájemců, všichni níže uvedení pánové byli přijati do řad členů MS ODS Poděbrady.
Hlasování: (PRO – PROTI – ZDRŽEL SE)
ing. Petr Fiala (8-0-0), p. Milan Hněvsa (8-0-0), p. David Kubát (8-0-0), p. Václav Klabík (7-0-1), p. Tomáš Kukačka (8-0-0), ing. Pavel Janeček (8-0-0), p. Dušan Zezulka (8-0-0), p. Milan Knobloch (8-0-0).

Ad. 3. Informace starosty o dění ve městě:
Pan Václav Michl měl dotaz na technologii protihlukových opatřeních ČD – starosta k tomu uvedl, že se jedná o „pogumované koleje.“
Pan Pavel Drahokoupil měl dotaz k akcím „park“ a „kanalizace“ – starosta sdělil, že akci „park“ vyšetřuje Policie ČR a neví, v jakém stádiu vyšetřování je. Kolaudace kanalizace byla zrušena, další kroky směřují ke zkolaudování celé akce.
Dále starosta sdělil přítomným informace k získaným dotacím na rozvoj města – schválení II. etapy vnitroměstské cyklostezky, dotace na autobusové zastávky, rekonstrukce MŠ ve Velkém Zboží, rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Velkém Zboží a Polabci.
Na dotaz p. Pavla Drahokoupila k rekonstrukci zimního stadionu starosta sdělil, že město pokračuje v krocích vedoucích k realizaci rekonstrukce ZS, proběhnou jednání o rozsahu prací, které by se měly provádět.
Paní Magdalena Veverková měla dotaz k realizaci odstavného parkoviště u podchodu – starosta sdělil, že je požádáno o dotaci, k zpoplatnění parkování sdělil, že záleží na rozhodnutí ZM.

Ad. 4. Příprava sněmu MS ODS:
Rada MS ODS určila jako termín konání sněmu čtvrtek 8.10.2009 od 18.30 hodin v Kongresovém salónku hotelu Felicitas.
Program sněmu MS ODS Poděbrady:
1. zahájení
2. schválení volebního a jednacího řádu sněmu MS ODS
3. volba předsedy MS ODS
4. volba místopředsedy MS ODS
5. volba členů Rady MS ODS
6. návrh kandidátů do Oblastní rady ODS Nymburk v počtu 3
7. volba delegátů na Oblastní sněm ODS Nymburk konaný dne 12.10.2009 dle klíče 1:5 (k 31.3.2009)
8. různé
- zveřejnění fotografie a osobního profilu členů MS ODS Poděbrady na webu MS ODS
9. závěr

- přítomní členové Rady MS ODS odhlasovali, že počet členů rady bude 9 – hlasování pro 6, proti 1, zdržel se 1
- volební a jednací řád připraví pan Václav Michl a do 14.9. pošle ostatním členům rady k připomínkování
- volební a mandátová komise bude určena na místě konání sněmu MS ODS, volby technicky zabezpečí ing. Martin Benešovský
Ad. 5. Různé:
Pan Václav Michl podal přítomným informaci o konání předvolebních akcí – 16.9.2009 od 16.30 v Poděbradech na nám. Jiřího za účasti p. Bendla, Tluchoře a Jeníka; 7.10.2009 od 14.00 v Poděbradech na nám. Jiřího za účasti p.pí. Jeníka, Pajkrtové. Benešovského, Štrobl Syrovcové a Veverkové.
Informace z jednání Oblastní rady ODS Nymburk:
- termín konání Oblastního sněmu OS ODS Nymburk byl OR stanoven na pondělí 12.9.2009, čas a místo bude upřesněno
- delegáti za MS – dle klíče 1:5 (dle počtu členů k 31.3.2009)
- MVDr. Jiří Liška bude v příštím roce kandidovat do Senátu PČR
Informaci o jednáních Zastupitelstva Středočeského kraje podal pan Václav Michl.
Ing. Martin Benešovský požádal přítomné o souhlas s otevřením skupiny ODS Poděbrady na Facebooku – hlasování pro 8. proti 0, zdržel se 0.
Paní Magdalena Veverková podala návrh na zveřejnění fotografií a osobních profilů na webu MS ODS Poděbrady – bude projednáno na sněmu MS ODS.
Ing. Jozef Ďurčanský vznesl dotaz k přítomným členům rady, zda podporují záměr města vybudovat protipovodňová opatření – hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Pan Pavel Drahokoupil seznámil přítomné se seznamem osob delegovaných do okrskových volebních komisí na volby do PS PČR.

Ad. 6. Schůzi ukončil místopředseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil ve 20.40 hodin.

Zapsala: Bc. Magdalena Veverková Ověřil: Pavel Drahokoupil

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz