Zápis z jednání sněmu MS ODS Poděbrady konaného 8. 10. 2009

12.10.09 14:30

Zápis
ze sněmu MS ODS Poděbrady konaného dne 8.10.2009 v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech od 18.30 hodin.

Přítomni:
MS ODS Poděbrady: 36 členů (viz. prezenční listina)
Hosté: ing. Miroslav Jeník, poslanec PS PČR

Program:
1. Zahájení, představení nových členů MS ODS 2. Schválení jednacího a volebního řádu 3. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise 4. Volba předsedy MS ODS Poděbrady 5. Volba místopředsedy MS ODS Poděbrady 6. Volba členů Rady MS ODS Poděbrady 7. Návrh kandidátů pro volby do Rady OS ODS 8. Volba delegátů na Sněm OS ODS konaný dne 12.10.2009 od 18.00 v Nymburce 9. Různé 10. Závěr
ad. 1
Schůzi zahájil místopředseda MS ODS Poděbrady pan Pavel Drahokoupil, v úvodu představil nové členy MS ODS přijaté od posledního sněmu (27.5.2009).
Přednesl program uvedený v pozvánce, ke kterému nebylo připomínek ani jiných návrhů.
Hlasování o programu: pro 36, proti 0, zdržel se 0
Navrhl zapisovatele dnešního sněmu p.pí. Benešovského a Veverkovou a ověřovatele zápisu pp. Michla, Fialu. Navržení nominaci přijali, další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování: zapisovatelé pro 34, proti 0, zdržel se 2, ověřovatelé pro 34, proti 0, zdržel se 2

ad. 2
Sněm MS ODS schválil jednací řád– hlasování pro 35, proti 0, zdržel se 1,
Sněm MS ODS schválil předložený volební řád s tím, že bylo v bodu 4.e. na konci věty vypuštěno „ a nejvíce hlasů.“ – hlasování pro 35, proti 0, zdržel se 1.

ad. 3
Sněm MS ODS zvolil návrhovou a mandátovou komisi ve složení p.pí. Vrba K., Zezulka, Trajhan ml. (návrh dr. Souček) – hlasování pro 32, proti, 0, zdržel se 4 a volební komisi ve složení p.pí. Vrba T., Knobloch, Pánková, Janeček (návrh p. Michl), Hanušová (návrh dr. Baumgartner) – hlasování pro 32, proti 0, zdržel se 4; p. Keller navrhovaný dr. Baumgartnerem, nominaci nepřijal.
Každá z komisí si zvolila svého předsedu, návrhová a mandátová komise p. Trajhana ml., volební p. ing. Janečka.
Předsedající předal slovo předsedovi volební komise, aby řídil volební body dnešního programu.

ad. 4
Volbu zahájil a řídil ing. Pavel Janeček. Návrhová a mandátová komise ověřila účast a konstatovala, že na Sněmu MS ODS Poděbrady je přítomno 36 členů MS ODS z celkového počtu 53 členů, tj. nadpoloviční většina a Sněm MS ODS je usnášeníschopný.
Návrhy kandidátů na předsedu MS ODS:
Pan Pavel Drahokoupil (návrh dr. Souček) – navrhovaný kandidaturu přijímá
Ing. Jozef Ďurčanský (návrh dr. Baumgartner) – navrhovaný kandidaturu přijímá
Za předsedu MS ODS Poděbrady byl zvolen pan Pavel Drahokoupil s počtem 23 hlasů, kandidát ing. Jozef Ďurčanský získal 13 hlasů.

ad. 5
Návrhy kandidátů na místopředsedu MS ODS:
PaedDr. Zdeněk Souček (návrh p. Drahokoupil) – navrhovaný kandidaturu přijímá
Ing. Jozef Ďurčanský (návrh dr. Baumgartner) – navrhovaný kandidaturu nepřijímá
Místopředsedou MS ODS Poděbrady byl zvolen PaedDr. Zdeněk Souček s počtem hlasů 25.

ad. 6
Návrhy kandidátů na členy Rady MS ODS:
Bc. Magdalena Veverková, ing. Martin Benešovský, p. František Pokorný, p. Václav Michl, ing. Petr Fiala, MUDr. Helena Štrobl Syrovcová, p. Jaroslav Trajhan st. (návrh dr. Souček) – všichni navrhovaní kandidaturu přijímají
Paní Iva Hanušová (návrh dr. Baumgartner) – navrhovaná kandidaturu přijímá
MUDr. Martin Baumgartner (návrh ing. Ďurčanský) – navrhovaný kandidaturu přijímá
Rada MS ODS byla zvolena ve složení ing. Martin Benešovský (29 hlasů), ing. Petr Fiala (23 hlasů), p. Václav Michl (25 hlasů), p. František Pokorný (29 hlasů), MUDr. Helena Štrobl Syrovcová (31 hlasů), p. Jaroslav Trajhan st. (29 hlasů), Bc. Magdalena Veverková (31 hlasů).
Během volby promluvil k přítomným poslanec PS PČR ing. Miroslav Jeník.

ad. 7
Návrhy kandidátů pro volby do Rady OS ODS Nymburk:
Pan Pavel Drahokoupil, PaedDr. Zdeněk Souček, pan Václav Michl (návrh pí.Veverková) – navrhovaní kandidaturu přijímají
Ing. Jozef Ďurčanský (návrh dr. Baumgartner) – navrhovaný kandidaturu přijímá
Pro volby do Rady OS ODS byli zvoleni všichni navrhovaní kandidáti s tímto počtem hlasů Pavel Drahokoupil (28), Václav Michl (27), ing. Jozef Ďurčanský (21), PaedDr. Zdeněk Souček (21).
Návrhy kandidátů pro volbu místopředsedy OS ODS Nymburk:
Pan Václav Michl (návrh dr. Souček) – navrhovaný kandidaturu přijímá
Ing. Jozef Ďurčanský (návrh dr. Baumgartner) – navrhovaný kandidaturu nepřijímá
Kandidátem pro volbu místopředsedy OS ODS Nymburk byl zvolen pan Václav Michl (počet hlasů 20).
Během volby k přítomným promluvil pan Václav Michl, člen Zastupitelstva Středočeského kraje.

ad. 8
Sněm MS ODS Poděbrady zvolil aklamací delegáty Sněmu OS ODS Nymburk p.pí. Drahokoupila, Součka, Veverkovou, Štrobl Syrovcovou, Benešovského, Pokorného, Fialu, Trajhana st. a jako náhradníky p.pí. Pánkovou a Krejčíka.
Sněm MS ODS Poděbrady navrhl jako kandidáta na předsedu OS ODS Nymburk Mgr. Hynka Fajmona, kandidátku na členku KRK OS ODS paní Janu Pánkovou, kandidáta na člena smírčího výboru OS ODS pana Františka Pokorného, delegáty na Sněm RS ODS pana Pavla Drahokoupila, ing. Martina Benešovského, PaedDr. Zdeňka Součka, delegáta na kongres pana Václava Michla, kandidáta na člen KRK RS ODS pana Václava Michla a kandidáta na předsedu RS ODS ing. Petra Bendla. Sněm MS ODS Poděbrady nenavrhl žádného kandidáta pro volbu místopředsedy RS ODS a žádného kandidáta na člena smírčí komise RS ODS.

ad. 9
Ing. Tomáš Kurka vznesl dotaz na starostu města, zda se v Poděbradech bude stavět obchod Lidl – starosta odpověděl, že o žádné výstavbě Lidlu neví.
Pan Pavel Drahokoupil sdělil přítomným, že Rada MS ODS se bude nadále scházet každé druhé úterý v měsíci od 18.30 hodin, nyní nově v hotelu Golfi. Zároveň přítomné upozornil na fakt, že tato setkání jsou veřejná a přístupná všem členům MS ODS Poděbrady.
PadDr. Zdeněk Souček přítomné upozornil na existenci webových stránek MS ODS, kde budou, mimo jiné, zveřejňovány termíny zasedání rady MS ODS.

ad. 10
Člen návrhové a mandátové komise p. Zezulka přednesl návrh na usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení: pro 36, proti 0, zdržel se 0
Předseda MS ODS Poděbrady pan Pavel Drahokoupil poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 21.30 hodin.

Zapsali: Ověřili:
Ing. Martin Benešovský ing. Petr Fiala
Bc. Magdalena Veverková Václav Michl


Fotogalerie

Sněm MS ODS Poděbrady 8. 10. 2009

Snímek z jednáníPřed jednánímúčastníci sněmučást rady MSčekáníposlední přípravypředseda volební komise
Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz