Sněm MS ODS Poděbrady - zápis

05.08.10 19:00

Zápis
ze Sněmu MS ODS Poděbrady konaného dne 5.8.2010 od 19.00 hodin v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech, Na Kopečku 595/III
Přítomní: 31 člen MS ODS Poděbrady – viz. prezenční listina
Program:
1. Zahájení, představení nových členů MS ODS
2. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise
3. Schválení změny pořadí na kandidátce MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010
4. Volba náhradníka MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010
5. Volba člena Rady MS ODS
6. Různé
7. Závěr

ad. 1) Sněm MS ODS Poděbrady zahájil a řídil předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil, přivítal všechny přítomné. Uvedl, že dnešní sněm byl svolán na základě oznámení pí. Mgr. Magdaleny Veverkové, že odstupuje z kandidátky pro komunální volby 2010 a z funkce člena Rady MS ODS Poděbrady z důvodu přestěhování z Poděbrad. Pí. Veverková seznámila přítomné podrobněji s důvody svého rozhodnutí. P. Drahokoupil přednesl návrh Rady MS ODS na změnu kandidátní listiny pro KV 2010 tak, aby na uvolněné druhé místo byla zvolena pí. PaedDr. Romana Molináriová, dosud na kandidátce šestnáctá, aby sněm dovolit dva náhradníky kandidátky a to p. Milana Svobodu a p. Daniela Podlešáka. Přečetl program sněmu a vyzval k jeho případnému doplnění či změně. Vystoupil p. Petr Fiala a navrhl vypustit z programu bod 5. Volba člena Rady MS ODS s tím, že by volba proběhla po komunálních volbách s přihlédnutím k jejich výsledku. Jiný návrh na změnu nebo úpravu nebyl.
Hlasování o vypuštění bodu 5. z programu: Pro 25, proti 0, zdrželo se 6. Návrh byl přijat.
Hlasování o upraveném programu:
1. Zahájení, představení nových členů MS ODS
2. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise
3. Schválení změny pořadí na kandidátce MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010
4. Volba náhradníka MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010
5. Různé
6. Závěr
Pro 31, proti 0, zdrželo se 0.
Dále p. Drahokoupil informoval o přijetí 2 nových členů MS ODS a to pí. ing. Moniku Urbanovou ze Sadské a p. Daniela Podlešáka z Poděbrad a uvedl, že Ing. Urbanová se z dnešního sněmu z důvodu dovolené omluvila. Přivítal nově přijatého člena MS ODS pana Daniela Podlešáka, který se představil.

ad. 2) Předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil navrhl do návrhové a mandátové komise p.pí. Součka, Štrobl Syrovcovou, Fialu, jiné návrhy nebyly předloženy.
Hlasování: Pro 29, proti 0, zdrželo se 2. Návrh byl přijat.
Do volební komise navrhl p.p. Janečka, Zezulku a Knoblocha, jiné návrhy nebyly předloženy.
Hlasování: Pro 30, proti 0, zdrželo se 1. Návrh byl přijat.

Předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil vyzval návrhovou a mandátovou a volební komisi k volbě předsedy každé komise a k zahájení tajné volby dle bodu 3. a 4. programu.
Předseda návrhové a mandátové komise p. Souček konstatoval, že v sále je přítomno 31 člen MS ODS z celkového počtu 50 členů MS, je tedy přítomna nadpoloviční většina všech členů a sněm je usnášeníschopný.

ad. 3) Předseda volební komise p. Janeček zahájil volby a seznámil přítomné s pravidly voleb. Zvolen bude ten kandidát, který obdrží 16 a více hlasů. Volební lístky se pro volbu „pro“ nemusí nijak upravovat nebo označit kroužkem voleného kandidáta, s volbou „proti“ kandidáta přeškrtnout nebo lístek neodevzdat.
Předseda volební komise p. Janeček uvedl, že do volby o 2. místo je navržena PaedDr. Romana Molináriová, která se přítomným představila.
Na dotaz předsedy volební komise na návrhy dalších kandidátů nebyl nikdo navržen.
Následně proběhla volba na 2. kandidátky do Komunálních voleb 2010.
PaedDr. Romana Molináriová byla zvolena 30 hlasy přítomných členů.

ad. 4) Předseda volební komise p. Janeček uvedl, že do volby náhradníků jsou navrženi na místo prvního náhradníka p. Milan Svoboda, na místo druhého náhradníka p. Daniel Podlešák.
Na dotaz předsedy volební komise na návrhy dalších kandidátů nebyl nikdo navržen.
Následně proběhla volba náhradníků kandidátky do Komunálních voleb 2010.
Pan Milan Svoboda byl 31 hlasem zvolen 1. náhradníkem kandidátky, pan Daniel Podlešák byl 31 hlasem zvolen 2. náhradníkem kandidátky do KV 2010.

ad. 5) Předseda MS ODS poděkoval volební komisi za odvedenou práci a zahájil bod různé.
Vystoupili pp. Michl, Souček a Drahokoupil s informacemi o dění ve městě, Kongresu ODS, dění v krajském zastupitelstvu a hlavně o přípravě volebního programu a na komunální volby.

ad. 6) Předseda návrhové a mandátové komise p. Souček přečetl přítomným návrh na usnesení Sněmu MS ODS Poděbrady. Ing. Petzold navrhl doplnění usnesení v bodu 1. vzal na vědomí o „…z důvodu změny bydliště mimo Poděbrady“. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných.

Návrh na usnesení:
Sněm Místního sdružení ODS Poděbrady konaný dne 5. srpna 2010 v 19.00 hodin v hotelu Golfi, Na Kopečku 595/III v Poděbradech
1. v z a l n a v ě d o m í
odstoupení paní Mgr. Magdaleny Veverkové z kandidátky do komunálních voleb v říjnu 2010 a z funkce členky rady MS ODS Poděbrady z důvodu změny bydliště mimo Poděbrady.
2. z v o l i l
a) mandátovou a návrhovou komisi ve složení MUDr. Helena Štrobl – Syrovcová, Ing. Petr Fiala, PaedDr. Zdeněk Souček.
b) volební komisi ve složení Ing. Pavel Janeček, Milan Knobloch, Dušan Zezulka.
c) na uvolněné druhé místo kandidátky paní PaedDr. Romanu Molinariovou, která dosud byla nominována na 16. místě.
d) dva náhradníky pro kandidátku do komunálních voleb, pana Milana Svobodu prvním náhradníkem a pana Daniela Podlešáka druhým náhradníkem
3. r o z h o d l
aby na uvolněné 16. místo kandidátky se posunul kandidát z místa 17. atd. Na 27. místo postupuje zvolený náhradník pan Radek Pospíšil.

K návrhu usnesení nebyla vznesena žádná připomínka ani navržena žádná změna. Usnesení bylo Sněmem MS ODS Poděbrady přijato. Hlasování: Pro 31, proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Pavel Drahokoupil Ověřili: Václav Michl, Zdeněk Souček

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz