Zápis z jednání sněmu MS ODS Poděbrady konaného 4.3.2010

04.03.10 18:00

od 18.00 hodin v zasedacím sálu hotelu Golfi v Poděbradech, Na Kopečku 595/III

Přítomní: 39 členů MS ODS Poděbrady z toho 1 se dostavil po volbě 2. pořadí kandidátky dle bodu 3. – viz. prezenční listina

Program:

1. Zahájení, představení nových členů MS ODS

2. Volba návrhové a mandátové komise a volební komise

3. Schválení kandidátky MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010

4. Volba delegátů na Sněm OS ODS (29. 4. 2010)

5. Různé

6. Závěr

ad. 1)

Schůzi zahájil a řídil předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil, přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem schůze a vyzval k případnému doplnění programu; dále přivítal nově přijaté členy MS ODS paní Dagmar Poltavcovou a pana Petra Boreckého a vyzval je ke krátkému představení.

Dr. Hudcovic měl dotaz, zda má RMS ODS Poděbrady připraven předvolební program – p. Drahokoupil odpověděl, že nikoliv, že se program bude teprve připravovat; dále měl dr. Hudcovic připomínku ke kandidátce do KV 2010 navržené RMS ODS Poděbrady v tom smyslu, že je takovéto sestavování kandidátky nedemokratické – p. Drahokoupil vysvětlil, že hlasování bude probíhat tajně o každém místě na kandidátce od pořadí 1. do pořadí 27. a následně o náhradnících, každý z přítomných členů může na kteroukoliv pozici navrhnout ještě další protikandidáty a citoval „ Pravidla pro sestavení kandidátek ODS pro volby do zastupitelstev měst a obcí v roce 2010“ podle kterých se celý proces řídí, doplnil, že po hlasování o každém pořadí volební komise sečte hlasy a vyhlásí výsledek; dr. Souček mimo jiné připomněl, že kandidátka se v minulosti schvalovala vždy en bloc a že dnešní volba bude naopak probíhat poprvé demokraticky.

Dr. Janák chtěl zařadit do programu jednání bod vztahující se ke kauze sportovní kluby – na dotaz p. Drahokoupila uvedl, že toto může být diskutováno v bodu různé.

Program uvedený na pozvánce byl schválen hlasy všech přítomných.

Ad. 2)

Předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil navrhl do návrhové a mandátové komise p.pí. Janečka, Svobodu Michala, Blažkovou; do volební komise p.pí. Baštu, Drozdovou, Eichlera – Sněm MS ODS Poděbrady obě komise v tomto složení bez připomínek schválil; jako předsedové těchto komisí byli zvoleni ing. Janeček a dr. Drozdová.

Hlasování o návrhové a mandátové komisi: Pro 37, proti 0, zdržel se 1.

Hlasování o volební komisi: Pro 38, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 3)

Předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil vyzval návrhovou a mandátovou a volební komisi k zahájení volby kandidátů a jejich pořadí pro Komunální volby 2010.

Ing. Petzold podotkl, že se mu nelíbí, že na kandidátce připravené RMS ODS není ing. Ďurčanský.

Dr. Drozdová se zeptala ing. Ďurčanského, zda bude souhlasit s kandidaturou, pokud bude navržen – ing. Ďurčanský odpověděl, že ano.

Ing. Hudcovic vznesl dotaz, zda má kandidátka navrhovaná RMS ODS promyšlenou strukturu ze sociologického hlediska - dr. Souček odpověděl, že RMS ODS sestavila kandidátku promyšleně.

Předseda návrhové a mandátové komise konstatoval, že v sále je přítomno 38 členů MS ODS a předal slovo předsedkyni volební komise dr. Drozdové.

Po volbě na 2. pořadí se dostavil na Sněm MS ODS Poděbrady další člen – p. Kukačka.

Následně proběhla volba kandidátky do Komunálních voleb 2010 s výsledkem, který je uveden v tabulce níže.

Výsledky voleb na kandidátku do komunálních voleb 2010
Pořadí Kandidát Počet hlasů Kandidát Počet hlasů Zdrželo se Vydáno lístků Neplatných Přítomných
1 Václav Michl 28 Jozef Ďurčanský 10 0 38 0 38
2 Magdalena Veverková 38 0 38 0 38
3 Petr Fiala 24 Jozef Ďurčanský 15 0 39 0 39
4 Pavel Drahokoupil 38 0 39 1 39
5 Zdeněk Souček 39 0 39 0 39
6 Martin Benešovský 39 0 39 0 39
7 Jaroslav Trajhan 39 0 39 0 39
8 Pavel Janeček 39 0 39 0 39
9 František Pokorný 38 1 38 0 39
10 František Pozník 38 1 38 0 39
11 Tomáš Kurka 24 Jozef Ďurčanský 15 0 39 0 39
12 Helena Štrobl Syrovcová 25 Jozef Ďurčanský 13 0 39 1 39
13 David Kubát 25 Jozef Ďurčanský 13 0 39 1 39
14 Dušan Zezulka 26 Jozef Ďurčanský 13 0 39 0 39
15 Petr Borecký 27 Jozef Ďurčanský 12 0 39 0 39
16 Romana Molinariová 26 Jozef Ďurčanský 12 0 38 0 39
17 Vlastimil Špinka 24 Jozef Ďurčanský 14 0 38 0 39
18 Milan Knobloch 26 Jozef Ďurčanský 10 2 38 0 39
19 Jaroslav Krejčík 28 Jozef Ďurčanský 9 0 38 1 39
20 Milan Hněvsa 29 Jozef Ďurčanský 9 0 38 0 39
21 Antonín Janák 26 Jozef Ďurčanský 12 0 39 1 39
22 Radek Uhlíř 25 Jozef Ďurčanský 13 0 39 1 39
23 Tomáš Vrba 28 Jozef Ďurčanský 11 0 39 0 39
24 Karel Vrba 26 Jozef Ďurčanský 11 0 38 2 39
25 Jana Pánková 27 Jozef Ďurčanský 12 0 39 0 39
26 Tomáš Kukačka 26 Jozef Ďurčanský 12 0 38 0 39
27 Dagmar Poltavcová 22 Jozef Ďurčanský 16 0 38 0 39
PRO PROTI ZDRŽELO SE
Náhrádník Radek Pospíšil 23 4 4

Pan Drahokoupil poděkoval volební komisi za odvedenou práci při volbě.

Ad. 4)

Předseda MS ODS pan Pavel Drahokoupil navrhl jako delegáty na Sněm OS ODS Nymburk konaný dne 29.4.2010 v Nymburce p.pí. Veverkovou, Benešovského, Pokorného, Štrobl Syrovcovou, Fialu, Trajhana, Janečka a Knoblocha; jako náhradníky p. Zezulku a Vrbu T.

Sněm MS ODS delegáty v tomto složení schválil.

Hlasování: Pro 38, proti 0, zdržel se 1.

Ad. 5)

Dr. Janák vyjádřil svůj nesouhlas s výpověďmi nájemních smluv ze strany Města SK a TJ působícím v Poděbradech.

Ing. Ďurčanský na toto reagoval vysvětlením situace ze svého pohledu.

Dr. Janák navrhl do usnesení, aby sněm doporučil zastupitelům Města scházet se před každým ZM a přijmout společnou linii.

Dr. Hudcovic navrhl RMS ODS, aby před každým Sněmem MS ODS pořádala politické školení členů MS ODS; dále pak, aby se Sněm MS ODS konal 4 - 5 týdnů před termínem komunálních voleb.

Ze Sněmu MS ODS Poděbrady odešel s omluvou p. Englic.

Ad. 6)

Předseda návrhové a mandátové komise ing. Janeček přečetl přítomným návrh na usnesení Sněmu MS ODS Poděbrady:

Návrh na usnesení:

Sněm Místního sdružení ODS Poděbrady konaný dne 4. března 2010 v 18.00 hodin v hotelu Golfi, Na Kopečku 595/III v Poděbradech

I. z v o l i l

a) návrhovou a mandátovou komisi ve složení:

p.pí. Lenka Blažková, Janeček, Svoboda Michal

b) volební komisi ve složení:

p.pí. Drozdová, Bašta, Eichler

c) delegáty na Sněm Oblastního sdružení ODS Nymburk dne konaného 29.4.2010 v Nymburce ve složení:

p.pí. Veverková, Benešovský, Pokorný, Štrobl Syrovcová, Fiala, Trajhan, Janeček, Knobloch

d) náhradníky na Sněm Oblastního sdružení ODS Nymburk konaného dne 29. 4. 2010 v Nymburce ve složení:

p.pí. Zezulka, Vrba T.

II. s ch v á l i l

pořadí kandidátů na kandidátce MS ODS Poděbrady do komunálních voleb 2010:

 1. Václav Michl
 2. Mgr. Magdalena Veverková
 3. Ing. Petr Fiala
 4. Pavel Drahokoupil
 5. PaedDr. Zdeněk Souček
 6. Ing. Martin Benešovský
 7. Jaroslav Trajhan
 8. Ing. Pavel Janeček
 9. František Pokorný
 10. František Pozník
 11. Ing. Tomáš Kurka
 12. MUDr. Helena Štrobl Syrovcová
 13. David Kubát
 14. Dušan Zezulka
 15. Petr Borecký
 16. PaedDr. Romana Molinariová
 17. Mgr. Vlastimil Špinka
 18. Milan Knobloch
 19. Jaroslav Krejčík
 20. Milan Hněvsa
 21. MUDr. Antonín Janák
 22. Radek Uhlíř
 23. Tomáš Vrba
 24. Karel Vrba
 25. Jana Pánková
 26. Tomáš Kukačka
 27. Dagmar Poltavcová

Náhradník:

Radek Pospíšil

III. d o p o r u č u j e

členům ODS v Zastupitelstvu Města Poděbrady scházet se před každým zasedáním Zastupitelstva Města a přijmout jednotnou linii

K návrhu usnesení nebyla navržena žádná změna ani nebyla vznesena žádná připomínka. Usnesení bylo Sněmem MS ODS Poděbrady přijato. Hlasování: Pro 34, proti 3, zdržel se 1.

Zapsala: Magdalena Veverková Ověřili: Václav Michl, Zdeněk Souček

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz